INNOFILE OY:N TIEDOSTOJEN- SIIRTOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Innofile Oy:n ("Palveluntarjoaja") tarjoaman Internetissä, osoitteessa http://palvelu.innofile.com, toimivan tiedostojen siirtopalvelun ("Palvelu") käyttöön. Palvelua käyttävä henkilö ("Käyttäjä") sitoutuu käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Nämä käyttöehdot sisältävät Palveluun rekisteröitymistä ja Palvelun käyttöä koskevat ehdot. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää, kun palvelua käyttävä henkilö on rekisteröitynyt Käyttäjäksi. Käyttäjä on rekisteröitynyt Käyttäjäksi, kun Palveluntarjoaja on myöntänyt Käyttäjälle käyttäjätunnuksen sekä salasanan ja Käyttäjä on hyväksynyt Palvelun käyttöehdot.

Rekisteröityminen

Etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen annettuaan voi rekisteröityä Palveluun joko itse tai Palveluntarjoajan toimesta. Pelkästään sähköpostitse lähetettävän linkin ja linkillä osoitettavien tiedostojen/hakemistojen avaaminen Internet-selaimella ei tee kyseisestä vastaanottajasta kuitenkaan Palvelun rekisteröityä Käyttäjää (esim. asiakas tai kollega jolle jaetaan tiedostoja).

Kirjautuessaan ensimmäistä kertaa Palveluun, on kirjautuvan henkilön lisäksi hyväksyttävä Palvelun käyttöehdot, jonka jälkeen nämä käyttöehdot tulevat häntä sitoviksi ja Käyttäjä on rekisteröitynyt Palvelun Käyttäjäksi.

Palvelun käyttö

Palvelusta voi irtisanoutua milloin tahansa, irtisanominen astuu voimaan välittömästi. Palveluun kirjaudutaan sisään antamalla henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Palvelu on koekäyttövaiheessa maksuton. Palveluntarjoaja voi määritellä koekäyttövaiheen keston käyttäjäkohtaisesti. Koekäyttöajan umpeuduttua käyttöoikeus päättyy, mikäli Käyttäjä ei ilmoita Palveluntarjoajalle tilaavansa käyttöoikeuden maksulliseen Palveluun.

Käyttäjätiedot

Kullakin rekisteröidyllä Käyttäjällä tulee olla käyttäjätunnuksena käytössä oleva sähköpostiosoite. Mikäli Käyttäjän sähköpostiosoite muuttuu tai hän unohtaa salasanansa, tulee Käyttäjän ilmoittaa tästä Palveluntarjoajalle uuden käyttäjätunnuksen tai salasanan saantia varten.

Palveluntarjoajan vastuu Palvelun toiminnasta

Tiedostojen siirtopalvelu on kaikenlaisten tiedostojen tallentamiseen, jakamiseen sekä katseluun Internetissä, tarkoitettu palvelu yrityksille ("Palvelu"). Palvelun käyttö edellyttää Innofile Oy:n myöntämää käyttöoikeutta sekä näiden käyttöehtojen noudattamista Palvelun käytön yhteydessä. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä. Palvelu on kuitenkin käytössä toistaiseksi ja Palveluntarjoaja voi irtisanoa ja lopettaa Palvelun tai sen osan milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palvelun toimimattomuuden tai sen äkillisen lopettamisen tai alasajon aiheuttamasta seurauksesta Käyttäjälle, ei myöskään Käyttäjän Palveluun lähettämien tai siellä jakamien tiedostojen pysyvyydestä, säilymisestä, vahingoittumisesta, väärästä käytöstä tai muusta vastaavasta ei-toivotusta tiedostoja kohtaavasta tapahtumasta.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnusta (=sähköpostiosoite) ja salasanaa, jotka Palveluntarjoaja myöntää kun Käyttäjä joko rekisteröityy itse Palveluun tai kun hänelle annetaan käyttöoikeus Palveluntarjoajan toimesta. Kunkin Käyttäjän salasana on henkilökohtainen. Käyttäjällä on vastuu käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä siten, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle välittömästi, jos hän epäilee, että hänen salasanansa on ilman hänen suostumustaan joutunut kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Käyttäjä vastaa myös kaikesta Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille toimittamastaan aineistosta. Erityisesti Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän toimittama aineisto ei loukkaa tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua lakien, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti. Palveluun ei saa lähettää pornograafista, moraalitonta, väärää tietoa välittävää, rikollista, rasistista yms. materiaalia. Materiaalilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Palveluun tallennettavia tai siellä jaettavia tiedostoja ja tietoja (mukaan lukien mahdolliset Käyttäjien kirjoittamat tekstit, esim. kommentit). Käyttäjä ei saa Palvelun kautta jakaa tiedostoja, tai kirjoittaa Palveluun tekstiä siten, että tämä loukkaa muita henkilöitä.

Käyttäjä on vastuussa Palveluun laittamiensa kansioiden sisällöstä ja asianmukaisesta käytöstä ja vastaa omassa Palvelun käytössään sekä omilla käyttäjätunnuksillaan tehdyistä väärinkäytöksistä ja/tai laittomuuksista henkilökohtaisesti. Palvelua ei saa käyttää alueella, jossa kyseisen alueen lait ja/tai säännökset kieltävät Palvelun käyttämisen. Käyttäjä on velvollinen täysimääräisesti korvaamaan vahingot, jotka ovat aiheutuneet näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta tai käyttöehtojen määräysten laiminlyömisestä.

Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön niin erityistapauksissa salliessa. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Palvelun käyttö ilman Palveluntarjoajan lupaa kaupalliseen tarkoitukseen, liiketoiminnassa tai tietopalvelutarkoituksiin on kielletty.

Käyttäjä vastaa kustannuksellaan Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan käyttämiensä laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien yhteensopivuudesta Palvelun kanssa.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoajan tarkoituksena on tarjota Käyttäjälle tiedostojen siirtopalvelua Palvelussa. Palvelun omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, sen koko sisältöä ja tarkoitusta, saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti peruuttaa Käyttäjän salasana ja käyttäjätunnus.

Palveluntarjoaja pyrkii takaamaan Palvelun häiriöttömän toiminnan. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta taikka Palvelun muuttamisesta, lopettamisesta tai sisällöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjille eikä kolmansille osapuolille korvausvelvollinen mistään Palveluun sisältöön tai toimintaan liittyvästä seikasta.

Materiaalin lähettäminen Palveluun tapahtuu Käyttäjän toimesta ja vastuu materiaalin sisällöstä on Käyttäjällä. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Käyttäjän Palveluun lähettämistä tiedostoista tai siitä, onko Käyttäjällä laillinen oikeus levittää tiedostoja tai muista tiedostoihin liittyvistä asioista. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin Käyttäjän kirjoittamien viestien tai tekstien sisällöstä.

Palveluntarjoaja ei valvo tai muuten kontrolloi Palvelun sisältöä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin harkintansa mukaan milloin tahansa oikeus poistaa sopimattomaksi katsomansa materiaali: tiedostot sekä Käyttäjien kirjoittamat tekstit. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa laiton tai käyttöehtojen vastainen aineisto lain mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle.

Palveluntarjoajan muut palvelut

Palveluntarjoaja saattaa mahdollistaa Palveluntarjoajan muiden palvelujen, kuten erilaisten sovellusten ostamisen ja/tai käytön Palvelussa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan tällöin myös tällaisiin muihin Palveluntarjoajan tuotteisiin ja palveluihin, ellei näiden muiden tuotteiden tai palvelujen osalta erikseen näiden yhteydessä toisin todeta.

Palveluntarjoajan vastuu yhteistyökumppanien palveluista

Palveluntarjoaja saattaa mahdollistaa kolmannen osapuolen ("Yhteistyökumppani") tuotteiden tai palvelujen ostamisen tai käyttämisen Palvelun tai Yhteistyökumppanien internetsivustojen kautta.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että Palveluntarjoajalla ei ole mitään vastuuta Yhteistyökumppanien tuotteiden tai palvelujen ostoista, niiden maksusta tai toimituksesta tai muista niihin liittyvistä seikoista. Palveluntarjoaja ei myöskään ole millään tavalla vastuussa Yhteistyökumppanien internetsivustoilla esitetyistä tiedoista, riippumatta siitä, ovatko Yhteistyökumppanien internetsivut teknisesti Palveluntarjoajan palvelimella vai jollain muulla palvelimella.

Käyttöehtojen muutokset ja velvoitteiden siirto

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle joko sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Päivitetyt ja voimassaolevat käyttöehdot ovat Käyttäjien nähtävissä Internet-sivulla, http://www.innofile.com/terms. Muutokset tulevat voimaan heti. Mikäli Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä käyttöehtojen muutosten jälkeen, katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet ehdot.

Saatuaan tiedon muutoksista Käyttäjä voi irtisanoa Palvelun joko lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen support@innofile.com tai kirjallisesti Palveluntarjoajalle osoitteeseen Innofile Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, FI-00100 HELSINKI.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Käyttäjien järjestelmään lähettämät tiedostot ja kaikki Palvelun käyttämiseen liittyvät tiedot ja käyttäjätiedot kolmannelle osapuolen hallinnoimille palvelimille siitä etukäteen Käyttäjälle ilmoittamatta kuitenkin niin, että Palveluntarjoaja jatkaa Palvelun tarjoamista. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeuttaan. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Alueelliset rajoitukset

Palvelu on suunnattu ensisijaisesti käytettäväksi Suomesta. Palveluiden käyttö on aina sallittu Euroopan Unioniin kuuluvista maista sekä kaikista Pohjoismaista. Palveluiden käyttämisestä muista maista on sovittava erikseen Palveluntarjoajan kanssa.

Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Palveluntarjoajasta riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan noudattamasta näitä käyttöehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

Erimielisyydet ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Kaikki Palveluun ja sen käyttöön ja käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet, joista ei ole voitu sopia osapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Palveluntarjoajan yhteystiedot

Innofile Oy, Mikroskooppikuja 4 A 11, 00790 HELSINKI. Y-tunnus 2035874-7. e-mail info(at)innofile.com ("Palveluntarjoaja").